WAT IS EEN OPSTEL?

Een opstel is wat het is. Hoe schrijf je snel essay opstel

Een essay is een creatief geschreven werk dat een beredeneerde redenering bevat, met het subjectieve standpunt van de auteur over een bepaald of vrij onderwerp. Een opstel ontwikkelt de schriftelijke spreekvaardigheid, spelling en interpunctie. Het helpt te begrijpen hoe goed de leerling een onderwerp of vak beheerst en beoordeelt zijn stilistische en grammaticale vaardigheden, alsook zijn culturele en intellectuele ontwikkeling.

De beschouwingen van de auteur worden in een vrije vorm gepresenteerd of in een bepaalde volgorde gerangschikt volgens een specifiek plan – dit hangt af van het soort opstel. Strikte lengtebeperkingen worden alleen opgelegd voor examenopgaven, maar in andere gevallen hangen zij uitsluitend af van de eisen van de docent.

Om een bekwaam en interessant werkstuk te schrijven moet je

hoe schrijf je een opstel
  • zich houden aan een bepaalde structuur;
  • alle taalvaardigheden te gebruiken;
  • Bestudeer het onderwerp zorgvuldig;
  • Denk na over het onderwerp en formuleer de hoofdgedachte die de rode draad van het opstel zal vormen.

Het zal erg moeilijk zijn om een fatsoenlijke paper te schrijven als de student

  • niet genoeg tijd aan lezen besteedt;
  • onvoldoende aandacht besteedt aan algemene ontwikkeling;
  • weet niet hoe hij zijn gedachten correct moet formuleren;
  • is niet bekend met de basis van communicatie.

Er is geen universele classificatie van essays. Afhankelijk van de taak die centraal staat in de opdracht, kunnen zij worden onderverdeeld in leren en controleren, collectief en zelfstandig, uitgebreid en miniatuur, enz.

Belangrijkste soorten essays

De meest populaire soorten essays:

Redenering. Het is gebaseerd op een duidelijk geformuleerde, goed gefundeerde hoofdgedachte, logisch geformuleerd, ondersteund door bewijsmateriaal, verbonden door een keten van argumenten, en ontwikkeld tot een overtuigende conclusie. Het belangrijkste doel is de lezer te overtuigen en zijn mening over een bepaalde kwestie te veranderen of te versterken.

Verhaal. Het bestaat uit het beschrijven van gebeurtenissen, verschijnselen en visuele voorstellingen van acties die in tijd en ruimte plaatsvinden. Het doel ervan is gebeurtenissen te vertellen in een chronologische tijdsvolgorde.

Beschrijving. Het impliceert de onthulling van enkele belangrijke kenmerken, karakteristieken, eigenaardigheden die door een lezer kunnen worden gebruikt om het onderwerp van beschrijving te herkennen of te visualiseren. Het hoofddoel is een beeld te scheppen in de geest van de lezer.
Deze soorten academische essays verschillen van elkaar wat betreft hun omvang en de reikwijdte van hun taken, maar de structuur van hun schrijven is hetzelfde.

Algemene structuur van essays

de grondbeginselen voor het schrijven van een opstel

Elk opstel bestaat uit een inleiding, een hoofdgedeelte en een slotgedeelte. Beschouw elk van deze in meer detail.

Inleiding/Conclusie

In dit gedeelte moet het onderwerp van het opstel worden omschreven en gespecificeerd, moeten de belangrijkste aspecten worden geïntroduceerd, de hoofdgedachte gepresenteerd en de toon van het werk gezet. De inleidingen van de verschillende soorten essays hebben hun eigen eigenaardigheden.

Discours. Presenteert beschouwingen over de hoofdboodschap van het werk, onthult feiten uit het leven van de schrijver, die relevant zijn voor het onderwerp, vermeldt de uitspraken van de schrijver met betrekking tot het probleem dat in het boek aan de orde wordt gesteld.

Verhalend. Het bevat een korte beschrijving van tijd en plaats, alsmede informatie over de hoofdrolspelers.

Beschrijving. Een inleiding tot het boek vermeldt de auteur, de titel en het genre van het boek in kwestie, alsook het jaar waarin het werd geschreven. Het vermeldt ook het voorwerp van de beschrijving: wie of wat het is en waarom het wordt besproken.

Hoofddeel

Dit is het belangrijkste deel van het opstel. Hier worden het idee van het creatieve werk en de daarmee samenhangende vraagstukken volledig gepresenteerd, en worden bewijzen (argumenten en tegenargumenten) voor de aangevoerde punten gegeven. Dit deel beslaat 75% van het opstel.

Een argument. Het uitgangspunt voor de reflectie in dit deel zal de stelling zijn en de argumentatie om die te ondersteunen. Historische feiten, spreekwoorden, gezegden, meningen van gezaghebbende personen, statistische gegevens, plotlijnen of episodes van literaire werken die de te bewijzen stelling ondersteunen, kunnen als argumenten worden gebruikt.

Verhalend. Beschrijft het begin, de ontwikkeling, het hoogtepunt en de ontknoping van een verhaal. Voldoende gebruik van dialoog of afzonderlijke regels, beschrijvende of redenerende elementen, om details van gebeurtenissen en persoonlijkheden te geven.

Beschrijving. Het vermeldt de essentiële kenmerken en eigenschappen van het voorwerp van het werk en geeft details die het beeld completeren en het zo herkenbaar mogelijk maken.

Conclusie

In het laatste deel van het opstel worden, net als in elk ander schriftelijk werk, de eindconclusies en beoordelingen samengevat. Deze moeten overtuigend zijn en duidelijk worden geformuleerd, aangezien zij het resultaat zijn van de eigen deducties en argumenten van de auteur.

Redenering. De conclusie is praktisch een herhaling van de stelling, maar brengt deze op een nieuw, dieper niveau door middel van generalisaties en eventueel voorspellingen.

Verhalend. De persoonlijke houding van de auteur van het werk tegenover de gebeurtenissen en de deelnemers aan het verhaal.

Beschrijving. Beschrijft de eigen indrukken na het lezen van het boek.